یکشنبه, 18 آذر 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:52

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 41

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:41

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:40

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:51

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:66

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:64

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:88

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:56

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:58

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:56

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:64

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:60

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان( واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:119

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:57

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:66

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:72

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

بازدید:59

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 249

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:249

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 175

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:175

اصلاحیه فراخوان انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:73

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: