دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:37

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:50

فروش اموال منقول مازاد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:52

فروش اموال منقول مازاد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:42

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابرجهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/09

بازدید:61

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابرجهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:60

فروش اموال منقول مازاد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:69

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا ارزیابی روابط عمومی 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:219

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا ارزیابی روابط عمومی 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:148

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:69

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:56

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:104

فروش اموال غیر منقول شرکت آب منطقه ای زنجان واقع در بخش 7 زنجان ، جاده ارمغانخانه، نرسیده به شهرک صنعتی شماره یک به شرح یک قطعه زمین به مساحت 35/104713 متر مربع مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:63

فروش اموال غیر منقول شرکت آب منطقه ای زنجان واقع در بخش 7 زنجان ، جاده ارمغانخانه، نرسیده به شهرک صنعتی شماره یک به شرح یک قطعه زمین به مساحت 35/104713 متر مربع مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:53

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:80

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:59

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:71

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:54

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:47

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 72

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:72

« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: