پنجشنبه, 24 آبان 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:58

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:84

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:82

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:74

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 168

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:168

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/31

بازدید:141

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:111

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:57

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:79

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:57

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:80

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:53

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:58

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:53

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:85

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:65

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:71

اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:121

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

بازدید:67

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

بازدید:80

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: