جمعه, 26 مرداد 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:47

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:42

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 70

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:70

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:51

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:61

اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:106

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

بازدید:54

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

بازدید:68

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:85

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/08

بازدید:95

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/21

بازدید:135

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/21

بازدید:81

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:96

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:67

م ع/9/96 بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/17

بازدید:112

واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مربوط به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:119

واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مربوط به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:75

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی و پایش کنتورها مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:83

اجرای عملیاتباقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:142

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی و پایش کنتورها مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:57

« 1 2 3 4 ... 5 7 » صفحه: