چهارشنبه, 1 فروردین 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/08

بازدید:87

فروش "اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر" مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/04

بازدید:80

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 209

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/03

بازدید:209

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 371

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/02

بازدید:371

مطالعات شکست سدهای تهم،تالوار،گلابر،کینه ورس،مراش ، بلوبین و مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 252

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:252

اجرای خط انتقال آب سد مخزنی مراش مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/01

بازدید:219

مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:179

مزایده اقلام مازاد پروژه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی 3 و 4 گلابر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/30

بازدید:101

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/18

بازدید:171

واگذاری ایستگاه های پمپاژ چورزق، دستجرده، کلیسا، گیلانکشه، ونیسر و هارون آباد، به روش تجهیز و بازسازی، بهره برداری و انتقال(ROT)، مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/16

بازدید:132

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش -BOT،نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 266

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/26

بازدید:266

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT-نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 238

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/23

بازدید:238

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/28

بازدید:172

تامین و نصب 277دستگاه کنتور حجمی هوشمند(WI) چاه های کشاورزی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 347

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/25

بازدید:347

طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 672

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/17

بازدید:672

طراحی و اجرای سامانه آبگیری از تراز مرده مخزن سد گلابر و انتقال به آبگیر موجود یا ابتدای تاسیسات انتقالی به محل مصرف(به روش EPC) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 392

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/15

بازدید:392

بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 270

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/14

بازدید:270

بازنگری در مطالعات مرحله دوم بند پاوه رود و تهیه اسناد مناقصه برای اجرای ایستگاه های پمپاژ شبکه پاوه رود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/11

بازدید:195

"احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روش BOT"- نوبت دوم مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 313

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/04

بازدید:313

احداث و بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در محل شرکت آب منطقه‌ای به روشBOT -نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/02

بازدید:205

« 1 2 3 4 5 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای زنجان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا