یکشنبه, 26 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت دوم- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 836

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/23

بازدید:836

م ع/3/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت اول- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 509

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:509

م ع /2/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - م ع /2/94اجاره خودروهای بدون راننده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 607

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:607

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت دوم- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 768

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:768

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت اول- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:538

م ع/1/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای- م ع/1/94-نوبت دوم- انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 670

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:670

م ع/1/94 انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 719

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:719