پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت دوم- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 942

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/23

بازدید:942

م ع/3/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت اول- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 616

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:616

م ع /2/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - م ع /2/94اجاره خودروهای بدون راننده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 721

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:721

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت دوم- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 883

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:883

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت اول- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 665

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:665

م ع/1/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای- م ع/1/94-نوبت دوم- انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 778

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:778

م ع/1/94 انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:828