پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت دوم- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 817

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/23

بازدید:817

م ع/3/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت اول- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:499

م ع /2/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - م ع /2/94اجاره خودروهای بدون راننده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:595

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت دوم- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 757

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:757

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت اول- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:527

م ع/1/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای- م ع/1/94-نوبت دوم- انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:656

م ع/1/94 انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 700

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:700