شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت دوم- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 853

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/23

بازدید:853

م ع/3/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/3/94نوبت اول- انجام خدمات اداری و پشتیبانی مربوط به طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 525

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:525

م ع /2/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای - م ع /2/94اجاره خودروهای بدون راننده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 624

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/22

بازدید:624

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت دوم- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:784

م ع/6/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -م ع/6/94نوبت اول- حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 565

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/15

بازدید:565

م ع/1/94 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای- م ع/1/94-نوبت دوم- انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 690

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/09

بازدید:690

م ع/1/94 انجام حفاری های پیزومتریک محدوده های مطالعاتی استان زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 742

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:742