یکشنبه, 26 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی- م ع/9/94 نوبت دوم -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 713

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/30

بازدید:713

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/9/94نوبت اول -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 696

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:696

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 560

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:560

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 811

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:811

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت دوم-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 902

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:902

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت اول-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 518

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:518

م ع/6/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -تجدید م ع/6/94 -حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 767

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/04

بازدید:767

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای م ع/7/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 723

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:723