پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی- م ع/9/94 نوبت دوم -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 690

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/30

بازدید:690

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/9/94نوبت اول -تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه سجاسرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 668

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:668

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:532

فراخوان مناقصه عمومی -م ع/10/94 نوبت دوم- تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 792

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/29

بازدید:792

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت دوم-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 889

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:889

تجدید آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای تجدید م ع /4/94 نوبت اول-بیست و سه دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 503

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/11

بازدید:503

م ع/6/94 تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای -تجدید م ع/6/94 -حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 748

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/04

بازدید:748

فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای م ع/7/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 702

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/06/01

بازدید:702