پنجشنبه, 24 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تکمیل ساختمان جنبی شبکه های آبیاری و زهکشی استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1760

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/16

بازدید:1760

تکمیل ساختمان جنبی شبکه های آبیاری و زهکشی استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 580

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/15

بازدید:580

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/10/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ابهر و قیدار) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 844

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:844

م ع/16/94 تامین و نصب و راه اندازی ادوات و تجهیزات سطح سنجی آبهای زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 783

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:783

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت اول -ف/11/94 نمونه برداری و آنالیز کیفی آب و هوا و عوامل فیزیکی سدهای استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 736

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:736

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم -ف/8/94 آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (ماهنشان،انگوران،سجاس و زرین آباد-گل تپه) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:517

آماربرداری سراسری دور سوم در محدوده های مطالعاتی (زنجان و طارم - خلخال) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 621

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/07

بازدید:621