جمعه, 3 اسفند 1397

نمایش آمار سال آبی: (mm)

آمار دبی ایستگاه های هیدرومتری سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
نام رودخانه مساحت (Km^2) درجه ایستگاه میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
موردی یافت نشد.