چهارشنبه, 2 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی گروه خدمت
نظارت، ارزیابی، کنترل و مدیریت پیمانکاران 13011449000 حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
آمارو اطلاعات پایه منابع آب 15031451000 حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
استعلامات 13021448000 حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی 18051450100 الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18051450101 الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان 18081450102 الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103 الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح 18051450104 الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021447100 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021447101 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری) 13021447102 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه 13021447103 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه 13021447106 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447109 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز 13021447110 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست برقی کردن چاه 13021447112 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن 15031447113 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری 13021447114 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 15031447119 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها 13021447121 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
1 2 صفحه: