پنجشنبه, 31 خرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت سهامی آب منطقه‌ای زنجان الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی