چهارشنبه, 26 دی 1397

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی گروه خدمت
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021446100 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی 13021446101 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021446104 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021446107 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه به جای قنات 13021446108 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات 13021446110 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه 13021446111 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه 13021446114 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری 13021446115 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی 13021446119 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021446122 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125 الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی