پنجشنبه, 1 فروردین 1398

عنوان خدمت کد خدمت نحوه دسترسی گروه خدمت
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021447100 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021447101 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری) 13021447102 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه 13021447103 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه 13021447106 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447109 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز 13021447110 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست برقی کردن چاه 13021447112 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن 15031447113 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری 13021447114 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی 13021447118 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 15031447119 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها 13021447121 حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) 13021447122 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)
درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123 الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری(الکترونیکی)