جمعه, 6 اردیبهشت 1398

فهرست شماره حساب‌های شرکت
نام بانک عامل عنوان حساب شماره حساب بانکی
بانک مرکزی ج.ا.ا تمرکز وجوه درآمد ستاد 4001111304019991
بانک ملی ایران درآمد ابهر 2175202551003
درآمد خرمدره 2175202555006
درآمد ماهنشان 2175202561008
درآمد طارم 2175202571002
درآمد ایجرود 2175202576003
درآمد خدابنده 2175202581007
بانک کشاورزی درآمد دندی 2165202566003

 


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:5348
آخرین به روزرسانی: 1397/04/17