بررسی نقش فلزات سنگین بر سلامتی انسان

بررسی نقش فلزات سنگین بر سلامتی انسان

مقدمه

در ابتدای رشد جوامع کوچک، پسماندها و پسابهای شهری، صنعتی، تولیدی و خدماتی به داخل رودخانه ها تخلیه  می شد و حتی تصور بر این بود که این پسماندها غذای ماهیان و موجودات آبزی شده و موجب رشد و نمو آنها می گردد. بر این اساس بود که رودخانه می سی سی پی به مجرایی پر از زباله های شهری و صنعتی تبدیل شد و در نتیجه در سال 1928 دفع زباله به رودخانه های بعضی از ایالت های امریکا ممنوع گردید و از سال 1965 قوانین خاصی جهت دفع انواع آلاینده ها و پسابهای صنعتی و شهری وضع شد 

  تاریخ ثبت : 12 شهریور 1387
 2694