مقاله تعدیل درقراردادهای اجرایی - بخش اول

مقاله تعدیل درقراردادهای اجرایی - بخش اول

مقدمه

تورم وافزایش قیمت هادرشرایط کنونی امری اجتناب ناپذیروبه لحاظ کمی غیرقابل پیش بینی است.بنابراین درنظرگرفتن روش هایی برای مقابله بااثرات منفی این پدیده درمعاملات ضروری بوده ولازم است قیمت هادرطول زمان وبراساس شاخص های مصوب ورسمی به گونه ای تعدیل شودتابابه حداقل رساندن ریسک ، انگیزه مشارکت پیمانکاران درمعاملات بخش دولتی افزایش یابد. بااین دیدگاه ودرچارچوب نظام فنی واجرایی حاکم برطرحهای عمرانی کشورو ماده23قانون برنامه وبودجه مصوب 1351 ،"دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان ها"درتاریخ15/9/1382ابلاغ گردیده است .دراین نوشتارسعی خواهدشددستورالعمل مذکورموردتجزیه وتحلیل قرارگیرد.

  تاریخ ثبت : 2 شهریور 1388
 1501