رئیس جمهور
تصویب نامه هیئت وزیران
بسمه تعالی
وزارت نیرو

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

فصل اول - کلیات و سرمایه

ماده 1 - نام شرکت ، شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان است که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.
ماده 2 -  هدف شرکت انجام فعالیت ها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت در چارچوب سیاست های وزارت نیرو است .
ماده 3 -  مرکز اصلی شرکت ، شهر زنجان خواهد بود.
ماده 4 - نوع شرکت (سهامی خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی اداره میشود.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است.
ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (10000000) ریال میباشد که به ده سهم یک میلیون ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد و پرداخت شده است.
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تایید مجمع عمومی فوق العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می گیرد.

فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 - موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت ، مطالعه، توسعه ، حفاظت ، بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی (به استثناء تاسیسات و سازه های مربوط به آب وفاضلاب ) و برق آبی و چارچوب الزامات و سیاست های مدیریت حوزه آبریز و مطالعات  جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب ، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاست های وزارت نیرو.
برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می باشد:
 1. انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی.
 2. تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین و عرضه آب (سدها ، شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال آب ) ، پایداری و ایمنی سدها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی.
  تبصره - تهیه و اجرای طرح ها و پروژه های تامین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی وظرفیت اجرایی - فنی- نیروی انسانی - مدیریتی شرکت و با تشخیص وزارت نیرو خواهد بود.
 3. انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبرا ن آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت نیرو.
 4. بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاست ها ، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو.
 5. بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های تامین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده.
  تبصره - تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل های بهره برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور(دیسپاچینگ) خواهد بود.
 6. اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی وکیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب) ارجاع می نماید و همچنین کارگزاری  وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخش های مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو. 
  تبصره - شرکت مجاز است کار گزاری وزارت نیرو را در محدوده های مطالعاتی(دشت های) مشترک با استان های مجاور عهده دار شود.
 7. انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تاسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن روش های جدید علمی و فنی به منظور بهره برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تاسیسات و سازه های وابسته.
 8. ترویج فرهنگ استفاده صحیح از اب.
 9. واگذاری اشتراک به متقاضیانن بر اساس تعرفه های مرغوب در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
 10. تحویل آب مورد نیاز به مشترکین در بخش های مختلف مصرف بر اساس تعرفه های مصوب مراجع قانونی زیربط.
 11. خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی ، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها ، افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات.
 12. اخذ هر گونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه ی اوراق مشارکت داخلی و پیش فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روش های تامین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
 13. شناسایی و تعیین مشخصات طرحهای توسعه منابع آب ، شبکه های آبیاری و زهکشی ، آبرسانی به صنایع و شهرها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و سازه های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیر دولتی در قالب سیاست ها ، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیر دولتی به منظور اجرای طرحهای یاد شده.
 14. همکاری و اشتراک مساعی با موسسات زیربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت .
 15. انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
  تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکت ها نمی باشد .

فصل سوم - ارکان شرکت

ماده 8 - ارکان شرکت به شرح زیر می باشد :
 • الف - مجمع عمومی
 • ب - هیئت مدیره و مدیر عامل
 • ج - بازرس و حسابرس
ماده 9 - نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می باشد .
ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارتند از :
 1. مجمع عمومی عادی
 2. مجمع عمومی فوق العاده
ماده 11 - مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رئیس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است .
تبصره - مجمع عمومی به طور فوق العاده به تشخیص رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود.
ماده 12 - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضا مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء کل اعضا و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضا معتبر خواهد بود .
دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضای مجمع ارسال شود .
ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد :
 1. اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت.
 2. رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت .
 3. اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه ی تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 4. انتخاب یا عزل رئیس و اعضاء هیئت مدیره و بازرس ( حسابرس ) شرکت .
 5. تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء اصلی هیئت مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می نماید و با رعایت ماده ( 241 ) لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت.
 6. تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت.
 7. پیشنهاد آیین نامه مالی ، معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و با رعایت قوانین ومقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب.
 8. بررسی و تایید بهای تمام شده و آب تحلیلی و حق اشتراک بخش های مختلف مصرف ،  انرژی  برق آبی و خدمات ارائه شده بر اساس گزارش بازرس و حسابرس و ارائه آن به وزارت نیرو .
 9. بررسی و تایید تعرفه آب ، حق اشتراک ، انرژی برق آبی و خدمات ارائه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارائه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه های مربوط.
  تبصره  - چنانچه تعرفه های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد ، جبران ما به التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب کننده پیش بینی خواهد شد.
 10. بررسی و تصویب ساخت کلان شرکت و تعیین سقف پست های مورد نیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی .
 11. اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.
 12. پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران.
 13. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت.
 14. اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است.
ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :
 1. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .
 2. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب.
 3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد هیئت وزیران برای تصویب.
ماده 15 - هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های شرکت انتخاب می شود . اعضا هیئت مدیره باید بصورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیره منابع آب ایران ویا یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند . اعضا هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 16 - مجمع عمومی عادی می تواند  یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند . در صورت فوت یا استفاء یا هردلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضا اصلی هیئت مدیره ( به تشخیص رئیس مجمع عمومی ) غیر ممکن شود ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد .
تبصره - عضو علی البدل هیئت مدره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود و می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای شرکت کند .
ماده 17 - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء موافق کل اعضا اتخاذ خواهد شد .
ماده 18 - جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد . در موارد اضطراری رعایت تشریفات یاد شده با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود .
ماده 19 - هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره  با رئیس هیئت مدیره می باشد .
ماده 20 - هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است . همچنین دارای وظایفی به شرح زیر می باشد :
 1. پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت و مجمع عمومی .
 2. تایید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری و توسعه تاسیسات برای ارائه در مجمع عمومی برای تصویب .
 3. رسیدگی و تایید بودجه سالانه ،گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب.
 4. تایید آیین نامه های مالی ،معاملاتی ، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.
 5. تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات عمومی ، فنی ، صنعتی وبازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
 6. تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیر عامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 7. تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش های مختلف مصرف ، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارایه به مجمع عمومی.
 8. انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.
 9. بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی.
 10. بررسی وپیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط ، به مجمع عمومی.
 11. تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست های سازمانی شرکت و اعلان به مجمع عمومی.
 12. بررسی وتایید صورتهای مالی شرکت و تهیه گزارش هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی و ارسال برای مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس و حسابرس شرکت .
 13. بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط.
 14. انتخاب مدیر عامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای تایید و صدور حکم.
 15. بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره شرکت.
 16. تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
 17. هیئت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده 21 - مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد . مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود رابه هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.
ماده 22 - وظایف مدیر عامل به شرح زیر است:
 1. اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
 2. تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی ، بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره.
 3. پیش بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت.
 4. تهیه و تنظیم صورت های مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
 5. تعیین روش های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
 6. پیشنهاد آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیئت مدیره.
 7. پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی.
 8. تنظیم قراردادهای مربوط به بند (6) ماده (7) اساسنامه و ارایه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب.
 9. نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین و مقررات مربوط.
 10. اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
 11. عزل و نصب کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد  پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مصوب مراجع ذیصلاح.
ماده 23 - مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.
مدیر عامل می تواند با رعایت مقرات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.
ماده 24 - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضاء مدیر عامل (یا نماینده وی ) و یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره ) برسد. مکاتبات اداری به امضاء مدیر عامل یا نماینده وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یاد شده به امضاء ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
ماده 25 - شرکت دارای بازرسو حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.
تبصره 1 - اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود.
تبصره 2 - مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را بر اساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 - انتخاب کرده باشد ، می تواند حسابرس علی البدل را نیز بر اساس قانون یاد شده انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد ، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم - صورتهای مالی

ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد.
ماده 28 - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود.
ماده 29 - شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 30 - این شرکت از نظر سیاست ها ، برنامه ها و فعالیت های توسعه و بهره برداری از 
سازه ها ، تاسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود.
ماده 31 - به منظور حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب در هر یک از حوزه های آبریز اصلی کشور ، شرکت موظف است برنامه های عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزه عمل در چارچوب برنامه های مصوب مدیریت حوزه اصلی مربوط تنظیم و به اجرا بگذارد و آمار و اطلاعاتی را که از طرف مدیریت های حوزه آبریز اصلی خواسته می شود در اختیار آن مدیریت قرار دهد و امکانات بازرسی مدیریت های مزبور از تاسیسات متعلق به شرکت و یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 84/30/12969 مورخ 1384/05/27 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.