بسمه تعالی
((منشور اخلاقی))
 
ما کارکنان شرکت آب منطقه ای زنجان اعتقاد داریم که باید :

انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی

 • به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در شرکت توجه نماییم .
 • در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ،صحت و به موقع انجام دهیم .
 • سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم .
 • به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم .
 • برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
 • از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
 • در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تاثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشند .
 • روحیه انتقادپذیری داشته و از  انتقادات سازنده دیگران  به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بهره گیریم .
 • همیشه ودر همه حال رضایت خدای متعال را مد نظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند ، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم  .

رفتاروبرخورد با ارباب رجوع و همکاران

مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند . تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم .
 • به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین ، مقررات وضوابط خدمت ارائه دهیم .
 • در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم .
 • خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم  .
 • به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم .
 • به نظرات ، پیشنهادها و بازخورد های شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم .
 • به نظم و آراستگی شخصی و محیط کار خود توجه کافی داشته باشیم .
 • سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع  و پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود .
 • روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم .
 • روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران دیگر اشاعه دهیم .
 • دانش ، تجربه و توانمند یهای خود را با سعه صدر در اختیار دیگر همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان  کوشا باشیم .
 • تا حد ممکن نسبت به رفع مشکلات شغلی همکاران دیگر و افزایش انگیزه کار و تلاش در آنها کوشا باشیم .
 
          
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل