پنجشنبه, 4 بهمن 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 2

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:2

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:60

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:35

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:29

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:16

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:24

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:33

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 30

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:30

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:61

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 21

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:21

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:27

فروش اموال منقول مازاد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:35

فروش اموال منقول مازاد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:24

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابرجهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/09

بازدید:49

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابرجهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:42

فروش اموال منقول مازاد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:55

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا ارزیابی روابط عمومی 202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:202

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا ارزیابی روابط عمومی 133

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:133

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:49

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:37

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: