یکشنبه, 18 آذر 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:90

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:69

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:74

اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:125

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/20

بازدید:71

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/15

بازدید:85

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/12

بازدید:108

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/08

بازدید:114

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/21

بازدید:171

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/21

بازدید:98

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 111

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:111

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/18

بازدید:84

م ع/9/96 بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/17

بازدید:124

واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مربوط به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:144

واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری و بروز رسانی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه مربوط به طرح های عمرانی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:95

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی و پایش کنتورها مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:94

اجرای عملیاتباقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:155

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی و پایش کنتورها مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:73

اجرای عملیاتباقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/14

بازدید:110

بند انحرافی و کانال انتقال آب چمل گین و عملیات تکمیلی سد شماره 2 میرزاخانلو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/11/08

بازدید:135

« 1 2 3 4 5 ... 6 8 » صفحه: