دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:113

تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:98

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:75

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:105

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:102

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 126

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:126

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 188

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:188

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/31

بازدید:155

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 136

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:136

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:73

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:108

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:84

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:98

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:71

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:84

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:73

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:108

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:93

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/15

بازدید:91

اجرای عملیات باقیمانده خط انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 141

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/21

بازدید:141

« 1 2 3 4 5 ... 6 9 » صفحه: