دوشنبه, 25 تیر 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:18

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:23

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان( واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:86

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:32

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:36

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:37

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

بازدید:27

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:174

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:108

اصلاحیه فراخوان انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:46

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:103

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:66

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:84

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:53

تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:51

تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:38

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:37

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:57

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:52

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:49

« 1 2 3 4 ... 5 6 » صفحه: