جمعه, 6 اردیبهشت 1398
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خدمات مهندسی در زمینه ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی و آماربرداری از منابع آب درسطح استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/28

بازدید:51

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 28

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/28

بازدید:28

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/27

بازدید:17

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:34

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:37

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 19

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/15

بازدید:19

انجام خدمات اداری و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/07

بازدید:37

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار ارزیابی روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:67

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:68

اجرای عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده سد مخزنی تالوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:51

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:58

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/03

بازدید:52

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:92

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/28

بازدید:66

تعیین حد بستر و حریم (رپرگذاری) رودخانه های سجاسرود و ایجرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:49

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/27

بازدید:37

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/17

بازدید:46

فروش اقلام مازاد در کارگاه سد و شبکه تالوار مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/13

بازدید:58

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابر جهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:53

فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/30

بازدید:80

« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: