شنبه, 29 تیر 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
سازگاری با کم آبی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم -ف/1/94 تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام بازنگری مطالعات برنامه ریزی منابع آب حوضه آبریز رودخانه تالوار و سد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 848

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:848

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای -م ع/5/94-نوبت دوم- واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 952

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:952

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تجدید م ع/1/94 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 753

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:753

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 571

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:571

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 435

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:435

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 632

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:632

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 550

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:550

م ع /2/94 آگهی لغو مناقصه عمومی یک مرحله ای -م ع /2/94- موضوع "تامین نه دستگاه پژو پارس TU5 و یک دستگاه سوزوکی ویتارا بدون راننده جهت خدمت رسانی مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:517

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت دوم- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 636

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:636

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت اول- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 584

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:584

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 607

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:607

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 854

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:854