پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم -ف/1/94 تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام بازنگری مطالعات برنامه ریزی منابع آب حوضه آبریز رودخانه تالوار و سد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 944

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:944

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای -م ع/5/94-نوبت دوم- واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1079

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:1079

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تجدید م ع/1/94 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 922

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:922

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 675

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:675

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:529

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 758

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:758

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 658

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:658

م ع /2/94 آگهی لغو مناقصه عمومی یک مرحله ای -م ع /2/94- موضوع "تامین نه دستگاه پژو پارس TU5 و یک دستگاه سوزوکی ویتارا بدون راننده جهت خدمت رسانی مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 637

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:637

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت دوم- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 742

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:742

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت اول- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 710

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:710

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 732

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:732

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 972

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:972