پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم -ف/1/94 تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام بازنگری مطالعات برنامه ریزی منابع آب حوضه آبریز رودخانه تالوار و سد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 833

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:833

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای -م ع/5/94-نوبت دوم- واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 927

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:927

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تجدید م ع/1/94 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 722

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:722

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:549

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 416

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:416

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 607

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:607

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 529

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:529

م ع /2/94 آگهی لغو مناقصه عمومی یک مرحله ای -م ع /2/94- موضوع "تامین نه دستگاه پژو پارس TU5 و یک دستگاه سوزوکی ویتارا بدون راننده جهت خدمت رسانی مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 492

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:492

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت دوم- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 619

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:619

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت اول- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 558

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:558

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 583

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:583

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 845

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:845