شنبه, 5 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
پیام سال 98
سامانه احراز هویت
ملاقات مردمی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران -نوبت دوم -ف/1/94 تهیه فهرست کوتاه مشاوران برای انجام بازنگری مطالعات برنامه ریزی منابع آب حوضه آبریز رودخانه تالوار و سد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 862

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:862

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای -م ع/5/94-نوبت دوم- واگذاری عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات سدتهم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 976

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/29

بازدید:976

تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ای تجدید م ع/1/94 مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:784

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت دوم مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 587

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:587

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله¬ای م ع/5/94 نوبت اول مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 449

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:449

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:656

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول ف/1/94 مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 568

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/28

بازدید:568

م ع /2/94 آگهی لغو مناقصه عمومی یک مرحله ای -م ع /2/94- موضوع "تامین نه دستگاه پژو پارس TU5 و یک دستگاه سوزوکی ویتارا بدون راننده جهت خدمت رسانی مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 537

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:537

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت دوم- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 652

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:652

م ع/7/94 فراخوان مناقصه عمومی دومرحله¬ای- م ع/7/94نوبت اول- خدمات گشت و بازرسی و آماربرداری منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 605

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/19

بازدید:605

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 631

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:631

م ع/8/94 فراخوان مناقصه عمومی -م ع/8/94نوبت دوم- تامین، بارگیری، حمل تا محل پروژه و باراندازی تجهیزات ایستگاه های فیلتراسیون مزارع قطره ای ناحیه عمرانی شماره 2 گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 878

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/05

بازدید:878