پنجشنبه, 4 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای م ع/13/94 نوبت دوم- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 685

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:685

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای م ع/13/94 نوبت اول- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 592

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/17

بازدید:592

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم -ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) سدهای گلابر، بلوبین، مراش و... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 737

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/06

بازدید:737

آگهی ابطال مناقصه عمومی یک مرحله¬ای-م ع/13/94- مدیریت، بهره برداری و نگهداری از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلابر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:549

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت اول -ف/5/94- مطالعات مدیریت ریسک و سوانح آلودگی منابع آب و بررسی اثر فعالیت های کشاورزی(کود و سموم) سدهای گلابر، بلوبین، مراش و... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 495

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/05

بازدید:495