جمعه, 6 اردیبهشت 1398

طرحهای تغذیه مصنوعی در حال بهره برداری -شرکت آب منطقه ای زنجان 
وضعیت طرح نوع و نام تاسیسات  شهرستان سال شروع سال خاتمه حجم کل تنظیم سالانه اسمی (mcm)
درحــــــال بهــره بـــرداری تغذیه مصنوعی قزل تپه زنجان 78 83 5
تغذیه مصنوعی مهتر زنجان 78 83 6
تغذیه مصنوعی سهرین 1 زنجان 74 78 2
تغذیه مصنوعی سهرین 2 زنجان 74 77 6
تغذیه مصنوعی زرنان زنجان 77 78 2.2
تغذیه مصنوعی ذاکر1 زنجان 73 74 2
تغذیه مصنوعی ذاکر2 زنجان 76 77 8.5
تغذیه مصنوعی بزوشا زنجان 82 85 0.77
تغذیه مصنوعی خیر آباد سلطانیه 73 74 1
تغذیه مصنوعی بوئین1 سلطانیه 70 72 1.5
تغذیه مصنوعی بوئین 2 سلطانیه 75 76 2
تغذیه مصنوعی ویر سلطانیه 70 72 1.5
تغذیه مصنوعی کبود گنبد سلطانیه 72 73 0.8
جمع کل 39.27


نگارنده:مدیر سایت
بازدید:92
آخرین به روزرسانی: 1397/11/21