پنجشنبه, 16 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ممنوعیت شنا در سدها و مجاری آبی
سال جهش تولید
فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار جهت طرح گردشگری سد گلابر
تقویم آبادانی
ملاقات مردمی

تاریخچه فعالیت شرکت

اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان باستناد بند ز  ماده 5 اساسنامه  شرکت  سهامی آب منطقه ای گیلان ، ماده 6 اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای تهران و بند ز ماده 5  شرکت آب منطقه ای آذر بایجان شرقی و به پیشنهاد شماره 421 / 25588 مورخ  10 /12/71 وزارت نیرو  و  با  توجه به  ماده 32  قانون  توزیع  عادلانه  آب  در جلسه مورخ 17/2/ 71 به تصویب  هیأت محترم وزیران جمهوری اسلامی ایران رسیده و بشماره1959 در تاریخ 27/5/ 72 دراداره ثبت استان زنجان به ثبت رسیده است ومجدداً هیات وزیران درجلسه مورخ 18/3/84 اساسنامه جدید شرکت رابه تصویب رساند.
 مرکز اصلی شرکت ،  شهر زنجان و حوزه عمل با تصویب وزیر نیرو تعیین می شود. توضیح اینکه در  26/8/82 طی صدور صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، کلیه سهام به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران منتقل گردیده است .

موضوع ، هدف و ماموریت شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت،مطالعه،توسعه،حفاظت،بهره برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه ، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه های آبی (به استثناء تأسیسات و سازه های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در  چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه ریزی توسعه منابع آب ، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوطه و سیاستهای وزارت نیرو.
مدیریت منابع آب در حوزه عمل این شرکت با شرکت مادر تخصصی (شرکت مدیریت منابع آب ایران) می باشد .
هدف شرکت انجام فعالیتها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت و در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو است .
در راستای نیل به اهداف فوق ، شرکت مجاز به اقدامات زیر می باشد :
  • انجام مطالعات لازم برای شناخت ، توسعه و بهره برداری از منابع آب و انرژی برق آبی .
  • تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و عرضه آب (سدها ، شبکه های آبیاری و زهکشی و انتقال آب) پایداری و ایمنی سدها ، مهندسی رودخانه و سواحل ، کنترل سیلاب ، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی .
  • انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیر زمینی در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو
  • بهره برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها ، ضوابط و برنامه های مصوب وزارت نیرو
  • اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب ( از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره برداری از منابع آب ) ارجاع می نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره برداری از منابع آب مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو .
  • واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه های مربوط در چارچوب قوانین و مقرراتبازدید:6582
آخرین به روزرسانی: 1394/12/09