پنجشنبه, 31 خرداد 1397

جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان زنجان
نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت (هکتار)
سدهای مخزنی زنجان 4 92.15 30 1172
ینگجه زنجان 1 1.1 1.2 150
داش بلاغ زنجان 1 1.03 1.03 280
تهم زنجان 1 87.78 26 500
فیله خاصه زنجان 1 2.24 1.77 242
بندانحرافی  زنجان 4 0.0 6.7 820
چورزق زنجان 1 - 1.5 300
سهرین زنجان 1 - 1.2 170
علی آباد زنجان 1 - 2 150
قره آغاج زنجان 1 - 2 200
تغذیه مصنوعی زنجان 9 41.2 41.2 0
قزل تپه زنجان 1 7 7 -
مهتر زنجان 1 6 6 -
سهرین 1 زنجان 1 3 3 -
سهرین 2 زنجان 1 6 6 -
زرنان زنجان 1 2.2 2 -
ذاکر1 زنجان 1 7 8 -
ذاکر2 زنجان 1 8.5 7 -
ویر زنجان 1 0.7 0.7 -
بزوشا زنجان 1 0.8 1.5 -
ایستگاه پمپاژ زنجان 1 0 0.4 378
کزبر زنجان 1 0 0.378 378
جمع زنجان 18 133.35 78.278 237

 

جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان ابهر

 

نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت (هکتار)
سدهای مخزنی
ابهر 1 16 22 1,568
کینه ورس ابهر 1 16 22 1568
تغذیه مصنوعی ابهر 4 5.2 5.2 0
خیر آباد سلطانیه 1 1 1 -
بوئین1 سلطانیه 1 1.5 1.5 -
بوئین 2 سلطانیه 1 2 2 -
کبود گنبد سلطانیه 1 0.65 0.65 -
جمع 5 21.15 27.15 1,568

 

جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان ایجرود

 

  نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت (هکتار)
سدهای مخزنی 2 116.57 47.3 8150
چتز ایجرود 1 0.45 1.3 150
گلابر ایجرود 1 116.12 46 8000
بندانحرافی  8 0 14.7 1,570
اغلبیک ایجرود 1 - 1.2 120
خاتون کندی ایجرود 1 - 1.5 150
ایج ایجرود 1 - 3 300
قمچقای ایجرود 1 - 1.5 250
اوزان ایجرود 1 - 2 150
تله گرد ایجرود 1 - 2.5 300
چسب ایجرود 1 - 1.5 150
نکتو ایجرود 1 - 1.5 150
ایستگاه پمپاژ ایجرود 2 0 19.9 120
حاج قشلاق ایجرود 1 - 7.1 120
ینگی کند ایجرود 1 - 12.8  
جمع 12 116.6 81.9 9840
جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان خدابنده

 

نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت(هکتار)
بند انحرافی خدابنده 16 0 33.4 3,090
سجاس سیامان خدابنده 1 - 3 200
شرور خدابنده 1 - 2.4 240
بزین خدابنده 1 - 2.5 250
عین جیگ خدابنده 1 - 1.5 100
ملک چمنی خدابنده 1 - 1.5 100
خوش خدابنده 1 - 2 200
ارقین بلاغ خدابنده 1 - 3 300
قشقجه خدابنده 1 - 3.11 200
سر دهنه توتورقان خدابنده 1 - 2.4 300
بصرک خدابنده 1 - 1.5 150
خانلار خدابنده 1 - 1.5 150
گوران خدابنده 1 - 1.5 150
زوینق خدابنده 1 - 1.5 150
استرود خدابنده 1 - 2.5 250
چنگوری خدابنده 1 - 1.5 200
چپقلو خدابنده 1 - 2 150
جمع جمع 16 0 33.41 3,090

 

جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان طارم

 

نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت (هکتار)
سدهای مخزنی طارم 1 1.4 1.8 400
میرزاخانلو یک طارم 1 1.4 1.8 400
بندانحرافی  طارم 5 0 11.9 1,000
ده بهار طارم 1 - 2.5 250
کلوچ  طارم 1 - 4 200
زهترآباد طارم 1 - 2.4 250
میرزاخانلو طارم 1 - 1.5 150
سرخه دیزج طارم 1 - 1.5 150
ایستگاه پمپاژ طارم 9   19.6 2,077
شرکت سبزفام طارم طارم 1 -    
شرکت تکوای طارم طارم 1 - 1.2 120
ارشت طارم 1 - 1.5 150
ونیسر طارم 1 - 3 337
دستجرده طارم 1 - 2 100
تسکین طارم 1 - 1.2 150
کوهکن طارم 1 - 1.2 120
هارون آباد طارم 1 - 2.8 250
کهریز طارم 1 - 2.2 200
چورزق طارم 1 - 1.2 300
گیلانکشه طارم 1 - 3.28 350
جمع 15 1.4 33.28 347

 

جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان ماهنشان و دندی

 

نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم کل مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت(هکتار)
بندانحرافی ماهنشان - دندی 12 - 27.9 2,570
مغانلو ماهنشان - دندی 1 - 2.5 190
گونای ماهنشان 1 - 2.8 280
مزرعه دندی 1 - 1.8 150
آلمالوچای ماهنشان 1 - 2.5 250
سردهنه نوروزآباد ماهنشان 1 - 4.8 150
ابراهیم آباد ماهنشان - دندی 1 - 1.5 150
قره ناز ماهنشان 1 - 1.5 100
وهران ماهنشان 1 - 1.5 100
حسن آباد ماهنشان 1 - 3.5 350
دوزکند دندی 1 - 2 250
قره داش ماهنشان 1 - 2 450
کهریزبیگ دندی 1 - 1.5 150
ایستگاه پمپاژ ماهنشان 3 0 8.2 200
برونقشلاق ماهنشان 1 - 5.3  
ماهنشان ماهنشان 1 - 0.9  
کلیسا ماهنشان 1 - 2 200
جمع 15 0 36.1 277

 

 

جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز

 

پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان خدابنده

 

نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت(هکتار)
بند انحرافی خدابنده 16 0 33.4 3,090
سجاس سیامان خدابنده 1 - 3 200
شرور خدابنده 1 - 2.4 240
بزین خدابنده 1 - 2.5 250
عین جیگ خدابنده 1 - 1.5 100
ملک چمنی خدابنده 1 - 1.5 100
خوش خدابنده 1 - 2 200
ارقین بلاغ خدابنده 1 - 3 300
قشقجه خدابنده 1 - 3.11 200
سر دهنه توتورقان خدابنده 1 - 2.4 300
بصرک خدابنده 1 - 1.5 150
خانلار خدابنده 1 - 1.5 150
گوران خدابنده 1 - 1.5 150
زوینق خدابنده 1 - 1.5 150
استرود خدابنده 1 - 2.5 250
چنگوری خدابنده 1 - 1.5 200
چپقلو خدابنده 1 - 2 150
جمع جمع 16 0 33.41 3,090

 

جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان طارم

 

نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت (هکتار)
سدهای مخزنی طارم 1 1.4 1.8 400
میرزاخانلو یک طارم 1 1.4 1.8 400
بندانحرافی  طارم 5 0 11.9 1,000
ده بهار طارم 1 - 2.5 250
کلوچ  طارم 1 - 4 200
زهترآباد طارم 1 - 2.4 250
میرزاخانلو طارم 1 - 1.5 150
سرخه دیزج طارم 1 - 1.5 150
ایستگاه پمپاژ طارم 9   19.6 2,077
شرکت سبزفام طارم طارم 1 -    
شرکت تکوای طارم طارم 1 - 1.2 120
ارشت طارم 1 - 1.5 150
ونیسر طارم 1 - 3 337
دستجرده طارم 1 - 2 100
تسکین طارم 1 - 1.2 150
کوهکن طارم 1 - 1.2 120
هارون آباد طارم 1 - 2.8 250
کهریز طارم 1 - 2.2 200
چورزق طارم 1 - 1.2 300
گیلانکشه طارم 1 - 3.28 350
جمع 15 1.4 33.28 347
جدول خلاصه طرح های توسعه منابع آب به تفکیک حوضه های آبریز
پروژه های در حال بهره برداری- شهرستان ماهنشان و دندی

 

نوع تاسیسات   شهرستان   تعداد طرحها حجم کل مخازن (MCM) تنظیم سالانه (MCM) اراضی زیر کشت(هکتار)
بندانحرافی ماهنشان - دندی 12 - 27.9 2,570
مغانلو ماهنشان - دندی 1 - 2.5 190
گونای ماهنشان 1 - 2.8 280
مزرعه دندی 1 - 1.8 150
آلمالوچای ماهنشان 1 - 2.5 250
سردهنه نوروزآباد ماهنشان 1 - 4.8 150
ابراهیم آباد ماهنشان - دندی 1 - 1.5 150
قره ناز ماهنشان 1 - 1.5 100
وهران ماهنشان 1 - 1.5 100
حسن آباد ماهنشان 1 - 3.5 350
دوزکند دندی 1 - 2 250
قره داش ماهنشان 1 - 2 450
کهریزبیگ دندی 1 - 1.5 150
ایستگاه پمپاژ ماهنشان 3 0 8.2 200
برونقشلاق ماهنشان 1 - 5.3  
ماهنشان ماهنشان 1 - 0.9  
کلیسا ماهنشان 1 - 2 200
جمع 15 0 36.1 277

دریافت فایلبازدید:4355
آخرین به روزرسانی: 1393/09/29