پنجشنبه, 4 بهمن 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مصاحبه رادیویی مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مدیر دفتر طرح های توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای زنجان با خبر نگار مرکز رادیویی زنجان در خصوص دستاوردهای چهل ساله...

مصاحبه رادیویی مدیر بهره برداری از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای زنجان با خبرنگار مرکز رادیو زنجان در خصوص دستاوردهای چهل ساله...

یک دستگاه حفاری غیر مجاز در اراضی روستای گوزلدره سلطانیه، با...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس سرمستی مدیر امورمنابع آب زنجان اظهارکرد: پیرو گزارشات مردمی، اکیپ گشت و نظارت به همراه پیمانکار انسداد به محل...

یک دستگاه حفاری غیر مجاز تراکتوری در روستای قشلاق با همکاری محیط...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مهندس سرمستی مدیر امورمنابع آب زنجان اظهارکرد: یک دستگاه حفاری غیرمجاز تراکتوری با همکاری دفتر حراست شرکت،گشت و نظارت و...