پنجشنبه, 24 آبان 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:86

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:51

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:53

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:52

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:59

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:57

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان( واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:116

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:55

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:63

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:68

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

بازدید:56

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 243

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:243

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:161

اصلاحیه فراخوان انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:69

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 159

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:159

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:110

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 288

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:288

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:88

تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:83

تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 76

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:76

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: