شنبه, 3 فروردین 1398
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فروش اموال منقول مازاد شرکت آب منطقه ای زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/29

بازدید:44

فروش اموال منقول مازاد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:48

فروش اموال منقول مازاد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/29

بازدید:37

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابرجهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/09

بازدید:57

اجاره فضای آبی، تاسیسات و مستغلات سد گلابرجهت اجرای طرح گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:56

فروش اموال منقول مازاد گلابر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/31

بازدید:67

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا ارزیابی روابط عمومی 213

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/20

بازدید:213

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا ارزیابی روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:143

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:65

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/17

بازدید:50

مطالعات کیفیت آب و علاج بخشی منابع آب حوضه آبریز و سد مشمپا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 98

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:98

فروش اموال غیر منقول شرکت آب منطقه ای زنجان واقع در بخش 7 زنجان ، جاده ارمغانخانه، نرسیده به شهرک صنعتی شماره یک به شرح یک قطعه زمین به مساحت 35/104713 متر مربع مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:60

فروش اموال غیر منقول شرکت آب منطقه ای زنجان واقع در بخش 7 زنجان ، جاده ارمغانخانه، نرسیده به شهرک صنعتی شماره یک به شرح یک قطعه زمین به مساحت 35/104713 متر مربع مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/11

بازدید:46

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:75

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:54

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/17

بازدید:67

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:53

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌ها در شهرستان‌های زنجان، طارم و ماهنشان (شامل ماهنشان و انگوران) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:46

انسداد چاه‌های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه‌هادر شهرستانهای خدابنده، ایجرود، ابهر و خرمدره مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:65

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:89

« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: