دوشنبه, 19 آذر 1397
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 163

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:163

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:117

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 295

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:295

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:92

تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:85

تهیه و حمل لوله و متعلقات پلی اتیلنی پروژه باقیمانده خط انتقال آب و شبکه اصلی آبیاری اراضی پایاب سد کینه ورس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:79

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/13

بازدید:63

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 86

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/07

بازدید:86

انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:85

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/05

بازدید:81

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 174

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/02

بازدید:174

انجام مطالعات جامع پایش کیفیت منابع آب حوضه آبریز سد مشمپا و شبیه سازی کیفیت آب مخزن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 145

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/31

بازدید:145

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:119

حفاری چاه های مشاهده ای در محدوده های مطالعاتی واقع در استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/19

بازدید:60

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:85

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/16

بازدید:60

فروش ساختمان ناحیه آب زنجان مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:84

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:55

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:62

حفاظت فیزیکی طرح های عمرانی شرکت آب منطقه ای زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 56

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/18

بازدید:56

« 1 2 3 4 ... 5 8 » صفحه: