دوشنبه, 2 اردیبهشت 1398
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به منظور انجام کلیه معاملات دستگاه های اجرایی (مزایده و مناقصه) در بستر وب طراحی شده است. مقرر گردیده کلیه مراحل مناقصه (از مرحله درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (از مرحله ثبت آگهی تا دریافت وجه) در این سامانه انجام گیرد.

مشاهده تصویب نامه

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:92

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:79

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:115

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:73

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:78

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/30

بازدید:71

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/23

بازدید:79

قرائت ادوات ایستگاه های آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/20

بازدید:75

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان( واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/06

بازدید:134

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/29

بازدید:82

اجاره ساختمان رستوران شرکت آب منطقه ای زنجان(واقع در ضلع جنوب شرقی ساختمان شرکت) دارای درب به خیابان اصلی به همراه آشپزخانه به مدت سه سال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/28

بازدید:80

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/23

بازدید:85

فروش ایستگاه پمپاژ گنبد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/22

بازدید:68

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 276

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:276

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:225

اصلاحیه فراخوان انسداد چاه های غیرمجاز و رفع تصرفات حریم و بستر رودخانه های استان زنجان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 90

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:90

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 189

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:189

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی بلوبین و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:151

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 326

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:326

عملیات تکمیلی احداث سد مخزنی و تنظیمی مراش و تاسیسات جانبی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:114

« 1 2 3 4 ... 5 9 » صفحه: