عوامل موثر در پایداری سدها

عوامل موثر در پایداری سدها

مقدمه

رابطه پایداری و فرار آب

طراحی و اجرا

شکل سد

ارتفاع سد

پی و تکیه‌گاهها

منابع وماخذ


  تاریخ ثبت : 11 شهریور 1387
 1678