بررسی ایمنی سدهای قوسی

بررسی ایمنی سدهای قوسی

چکیده

مقدمه

بررسی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی‌ توسط‌ تئوری‌ مقاومت‌ 

بررسی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی‌ توسط‌ تئوری‌ پایداری‌

  • روش‌ اضافه‌ بار
  • روش‌ ذخیره ی مقاومت‌
  • روش‌ ترکیبی‌

کاربرد تحلیل‌ پایداری سدهای‌ قوسی‌ در ارزیابی‌ ایمنی‌ سدهای‌ قوسی

تئوریهای‌ دیگری‌ در زمینه ی ارزیابی‌ ایمنی‌ سد قوسی‌

نتیجه گیری و پیش بینی ها

منابع وماخذ


  تاریخ ثبت : 12 شهریور 1387
 1847