سازمان های مجازی

سازمان های مجازی

مقدمه

سازمان مجازی: مزایا و معایب

راهبردهای نظارت و کنترل

وضعیت سازمانهای مجازی در ایران

 نتیجه گیری

  تاریخ ثبت : 30 مرداد 1386
 1971