بررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات بر روی ابعاد چاله آبشتگی ناشی از جت ریزشی آزاد

بررسی عددی اثر زاویه اصطکاک داخلی رسوبات بر روی ابعاد چاله آبشتگی ناشی از جت ریزشی آزاد - مقاله برتر دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه

مقدمه

شبیه سازی عددی و معادلات حاکم بر آن

 نتایج شبیه سازی عددی

نتیجه

مراجع


  تاریخ ثبت : 16 تیر 1387
 2035